Voorwoord
van de directie
2017 is het eerste jaar waarin IBN in partnership met de 11 gemeenten uit het noordoosten van Noord-Brabant uitvoering geeft aan de Participatiewet. Na een pilotperiode van 2 jaar is vanaf 1 januari 2017 het partnership van kracht. 2017 is ook het jaar waarin de strategische visie van IBN is aangescherpt en het jaar waarin een traject is gestart om te komen tot een passende toekomstbestendige organisatiestructuur. IBN ontwikkelt zich steeds meer tot een re-integratiebedrijf waar mensen zich tijdelijk kunnen ontwikkelen voordat ze de volgende stap richting de arbeidsmarkt gaan zetten.
Een belangrijk jaar dus voor IBN, waarin we hard hebben gewerkt aan het realiseren van positieve resultaten op zowel mens- als financieel gebied. En dat is gelukt: met een financieel resultaat van 3,3 miljoen euro en totaal 3.775 mensen aan het werk (2.746 via Wsw, 317 via Participatiewet en 712 niet- gesubsidieerd kader en productiepersoneel) mogen we tevreden zijn.

Optimale inrichting
Het partnership voor de uitvoering van de Participatiewet loopt tot en met 2020 en is gericht op de uitvoering van Beschut werk en plaatsing en ontwikkeling van mensen met een loonwaarde tussen de 30% en 80% bij IBN. De basis voor de invulling van deze opdracht en de realisatie van onze missie is het hebben van voldoende passend en renderend werk. Dit werk moet bovendien de mogelijkheid bieden voor instroom, doorstroom en uitstroom van mensen: het moet mensen kansen bieden zich te ontwikkelen. Dit vraagt wat van de mensen die bij onze organisatie instromen, van de inrichting van de processen op de werkvloer, van onze leidinggevenden en soms ook van onze klanten. Een uitdaging waar we voor gaan en waarvoor we onze organisatie zo optimaal mogelijk willen inrichten. Samen met de vakbonden is een nieuw sociaal plan opgesteld voor staf/ kader- en niet-gesubsidieerd uitvoerend personeel, ter vervanging van het plan opvang personele gevolgen uit 1998. Hiermee is een actueel sociaal plan tot stand gekomen dat duidelijkheid geeft aan medewerkers bij het eventueel vervallen van werkplekken bij IBN.

Naast de organisatiestructuur wordt ook gekeken naar de governance structuur van IBN. In de gewenste structuur krijgt de eigenaarsrol van de gemeenten meer vorm in de Algemene Vergadering en wordt de governance meer op basis van deskundigheden ingericht in de Raad van Commissarissen. Besluitvorming hierover vindt plaats in 2018.
"Een belangrijk jaar voor IBN, waarin we hard hebben gewerkt aan het realiseren

van positieve resultaten op zowel mens- als financieel gebied. En dat is gelukt!"
Brede doelgroep
In de strategische visie is aangegeven dat IBN er is voor iedereen die wil werken en daarbij ondersteuning nodig heeft. Niet alleen mensen die via de gemeenten bij ons komen, maar ook anderen die het voor kortere of langere tijd niet redden op de reguliere arbeidsmarkt. Via een tijdelijke ontwikkelbaan met een werk-leerlijn bieden we mensen perspectief op een kansrijk beroep. De ontwikkeling van deze werk-leerlijnen is in 2017 voortvarend opgepakt. Ook nieuwe proposities richting VSO/PRO onderwijs en het bedrijfsleven zijn in ontwikkeling.

Vanuit het innovatieteam zijn verschillende nieuwe mogelijkheden onderzocht en getest. Zo is een klussendienst opgezet voor kleinere klussen, de KlussenKrew. Gebleken is dat een dergelijke kleinschalige dienst niet realiseerbaar is, wel heeft dit geleid tot nieuwe inzichten voor de invulling van social return. Er blijkt namelijk wel behoefte te zijn aan flexibele en concrete invulling van social return-verplichtingen door bedrijven. Dit wordt IBN-breed opgepakt en vanaf 2018 aan partijen met een social return-verplichting aangeboden.

DOEGOODS
Een mooi initiatief dat in het Inspiratiehuis uit eigen medewerkers is ontstaan, is het label DOEGOODS. Onder dit label bieden we sinds 2017 eigen producten aan, beginnend met een kerstpakketlijn. De DOEGOODS-producten kunnen variëren van een kerstpakket tot een designproduct, gemeenschappelijk is dat alle producten zijn gemaakt, samengesteld of ingepakt door mensen die, om welke reden dan ook, moeite hebben met het vinden van een reguliere baan. DOEGOODS-producten zijn daarmee meteen een nieuwe manier om invulling te geven aan social return, iets wat de producten extra bijzonder maakt. Dit concept slaat aan en smaakt naar meer: al in het eerste jaar zijn bijna 12.000 pakketten verkocht.

Ons IBN en IBN Zakelijk
De digitalisering gaat ook IBN niet voorbij. In 2017 hebben we een flinke stap gezet in de interne communicatie richting medewerkers en zijn we gestart met een portaal ‘Ons IBN’. Op dit portaal voor alle medewerkers vinden zij behalve informatie en nieuws van IBN ook persoonlijke gegevens zoals hun salarisstrook en verlofoverzicht. Aan het einde van het jaar zijn inmiddels 2.200 medewerkers actief op Ons IBN: een aantal dat nog verder zal groeien de komende tijd.
Ook voor klanten biedt IBN sinds 2017 een portaal, beginnend bij de klanten van IBN Arbeidsintegratie. Via het portaal IBN Zakelijk kunnen zij onder andere overeenkomsten en uren accorderen en hebben zij inzicht in de facturen voor de ingeleende medewerkers. Ook dit portaal wordt verder doorontwikkeld en uitgebreid, zodat we de klant optimaal digitaal kunnen voorzien van alle communicatie rondom de medewerkers die bij hen geplaatst zijn.

Ondanks de mooie resultaten van 2017 blijft de uitdaging voor 2018 en verder groot. De plannen voor 2018 laten dit zien en dwingen ons om doelgericht te bouwen aan de toekomstbestendigheid van IBN. Zodat we mensen die tijdelijk of wat langer extra hulp nodig hebben, kansen kunnen bieden op werk. Werk waarmee ze structuur in hun leven krijgen, een inkomen verdienen, met collega’s samenwerken, kortom: er gewoon weer bij horen. Een uitdaging waar we samen met onze in- en externe stakeholders graag voor gaan en waar we ons hard voor maken, nu en in de toekomst.
Drs. M.A.W. (Maarten) Gielen RC
Algemeen directeur

Zie voor het verslag van de Raad van Commissarissen: www.ibn.nl/media/2429/jaarverslag-rvc-2017.pdf
Vorige
Volgende
De winst van Simon
De winst van
www.ibn.nl
IBN Corporate website