Over mensen
Dienstverbanden
Elke gemeente in Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De 11 gemeenten in het werkgebied van IBN hebben ervoor gekozen om hiervoor samen te werken in het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

Voor de Wsw geldt dat het werkvoorzieningschap, namens de gemeenten, opdrachtgever is voor IBN als uitvoerende organisatie. IBN neemt alle zorg compleet over en ontvangt hiervoor – via het werkvoorzieningschap - alle middelen die de gemeenten van het Rijk ontvangen voor de uitvoering van de Wsw. Vanaf 1 januari 2015 is er geen instroom meer mogelijk in een Wsw-dienstverband en is er geen rijkstaakstelling meer.

Samen met de 11 gemeenten voert IBN nu ook de Participatiewet uit. Op bestuurlijk niveau is vastgelegd dat IBN de komende vier jaar haar belangrijke rol houdt in de uitvoering van de Participatiewet voor de groep met een loonwaarde van 30% tot 80% en de doelgroep met de indicatie Beschut. Zie verder: Partnership IBN en gemeenten.
Schema
Totaal zijn in 2017 gemiddeld ruim 2.900 fte’s (ongeveer 3.800 personen) aan het werk in verschillende soorten dienstverbanden: gesubsidieerd, kader/ambtelijk, regulier productiepersoneel en via Begeleid werken. Begeleid werken gebeurt zowel binnen de IBN bedrijven Facilitair, Productie en Kwekerijen als extern bij werkgevers in de regio. Ons streven is zoveel mogelijk medewerkers in een zo regulier mogelijke werkomgeving te plaatsen. Om die reden is Begeleid werken binnen IBN een belangrijk instrument. Immers, wie werkt volgens de regeling Begeleid werken is in loondienst bij een werkgever: de meest optimale invulling van integreren in de samenleving door middel van werk en de beste manier om schadelast te beperken. Eind 2017 is het aantal plaatsingen in Begeleid werken 425 personen.
Schema
De instroom van nieuwe medewerkers vanuit de Participatiewet is in 2017 lager geweest dan de uitstroom van medewerkers uit de Wsw. De totale gesubsidieerde bezetting liep hierdoor terug met 40 personen.
"Bij IBN is iedereen waardevol,

iedereen levert een bijdrage aan succes."
Verzuim
Bij IBN is iedereen waardevol. We missen daarom iedere medewerker die er tijdelijk even niet is. Want iedereen levert een bijdrage aan het succes van IBN. Dit gedragsmodel is leidend in het verzuimbeleid bij IBN. De leidinggevende speelt hierin een belangrijke rol en medicalisering van verzuim wordt zoveel mogelijk voorkomen. Door samen te kijken naar wat iemand wél kan, werken we aan meer betrokkenheid en minder verzuim. Want: ziek zijn overkomt je, maar verzuim overleg je. In 2017 is de ambitie van 9,3%-verzuim IBN-breed met een cijfer van 10% helaas niet gerealiseerd. Het verzuimtarget is in 2015 vastgesteld op 9,3% waarbij 2016 als een tussenjaar werd gezien. In 2016 realiseerden we nog een verzuim van 9,5% waardoor het erop leek dat we het doel zouden behalen. In 2018 wordt samen met de arbodienst extra aandacht gegeven aan deze opdracht.

Opleidingen
Voortdurend leren en verbeteren is cruciaal voor IBN. De wereld van nu vraagt om bedrijven die groeien en medewerkers die blijven leren. Als antwoord op die vragen bieden we via het IBN Leerhuis een compleet pakket van opleiding- en ontwikkelmogelijkheden.

Al sinds 2011 zet IBN zich in voor de aanpak van laaggeletterdheid. Die aanpak werd eerder al uitgebreid met aandacht voor de basisvaardigheden. In het dagelijks leven overlappen de onderdelen taal, rekenen en digitale vaardigheden elkaar vaak, in de lessen sluiten we daar bij aan. Elke cursist werkt in eigen tempo aan de persoonlijke doelen die zijn gesteld. Het aantal aanmeldingen liep weer verder op (taal (331), rekenen (62) en digitale vaardigheden (46)). In 2017 is op gebied van de taalontwikkeling meer energie gestoken in het bevorderen van de spreekvaardigheid. Zo werd er een eerste groep Taalmaatjes getraind.

IBN blijft als ondertekenaar van het Taalakkoord actief in het uitwisselen van kennis met andere bedrijven en instanties. In een reportage van Een Vandaag werd de aanpak van IBN gebruikt als voorbeeld voor andere bedrijven. Ook werden in het verslagjaar drie bijeenkomsten georganiseerd voor de ruim 170 bondgenoten van het door IBN gefaciliteerde Bondgenootschap voor geletterdheid Noord Oost Noord-Brabant.

In 2017 is een nieuw programma ontwikkeld binnen het Inspiratiehuis. Interactief, creatief en volledig gericht op de ontwikkelopdracht, speciaal voor leidinggevend en begeleidend personeel. Ook de eerste medewerkers van IBN Facilitair en IBN Productie hebben hieraan deelgenomen: zij zijn een belangrijke schakel naar de medewerkers en spelen een grote rol in de ontwikkelopdracht waar IBN voor staat. In totaal hebben zo’n 150 medewerkers hieraan deelgenomen en heeft het Inspiratiehuis een belangrijke rol gespeeld in het doorvertalen van de strategie van IBN naar ons dagelijks handelen.

Certificeringen
Kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu zijn belangrijke onderwerpen in de bedrijfsvoering van IBN. Om dit te waarborgen zijn alle bedrijven ISO-gecertificeerd en heeft ieder IBN bedrijf een KAM-adviseur. Daarnaast beschikt IBN Arbeidsintegratie over het Blik op Werk keurmerk. Dit is een kwaliteitsgarantie voor UWV, gemeenten, werkenden, niet-werkenden en werkgevers voor de uitvoering van re-integratieopdrachten. IBN Facilitair heeft naast de ISO-certificeringen voor kwaliteit (9001), ARBO (18001) en milieu (14001) veiligheidskeurmerken van VCA, Prestatieladder Sociaal Ondernemen PSO niveau 3 en voor het Vergadercentrum het certificaat Green Key. IBN Kwekerijen is gecertificeerd volgens MPS (Milieu Programma Sierteelt).
Vorige
Volgende
De winst van Stephan
www.ibn.nl
IBN Corporate website