Financiële kerncijfers
Schema
Het netto resultaat bedraagt € 2,2 miljoen en is daarmee hoger dan het resultaat over 2016. Financieel gezien kende 2017 wederom de uitdaging om € 3,7 miljoen minder aan subsidieopbrengsten op te vangen binnen de exploitatie. Dit is gelukt door meer omzet te realiseren en lagere overige bedrijfskosten.
Het resultaat van IBN wordt bestemd met een maatschappelijk doel. Via de bijzondere

resultaatbestemming van IBN kunnen de gemeenten in ons werkgebied extra werkgelegenheid creëren.
Schema
Bestemming van het resultaat
Het resultaat van IBN wordt bestemd met een maatschappelijk doel. Dat wil zeggen dat de behaalde resultaten worden ingezet om de missie en visie van IBN te realiseren. Continuïteit is een belangrijke voorwaarde om op langere termijn werkgelegenheid te garanderen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor houdt IBN een weerstandsvermogen aan om eventuele financiële tegenvallers in de toekomst te kunnen opvangen. Het vrije vermogen dat boven het weerstandsvermogen komt, wordt uitgekeerd. 25% wordt toegevoegd aan het innovatie- en acquisitiefonds (= bedoeld voor het stimuleren van innovatieve projecten en voor het verwerven van deelnemingen in relevante bedrijven), 25% aan het personeelsfonds (= voor financiering van personeelsgebonden zaken die cao- en wettelijke verplichtingen te boven gaan) en 50% wordt als dividend toegevoegd aan de Algemene Gemeentelijke Reserve die het werkvoorzieningschap aanhoudt. De gemeenten in ons werkgebied kunnen dit gebruiken voor het creëren van extra werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Vorige
Volgende
De winst van Nadia